لیست کلی محصولات

پوشش های مخصوص چوب

Wood Coating

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1سیلر سلولزیکCellulosic Sanding SealerDN 100.33
2کیلر سلف سیلر سلولزی Cellulosic Self Sealer ClearDN 104.33.25
3کیلر براق سلولزی Glossy Cellulosic Transparent TopcoatDN 120.00
4کیلر مات سلولزیMatt Cellulosic Transparent TopcoatDN 120.10
5نیم پلی استر براقGlossy Acid Curing LacquerDN 130.00
6نیم پلی استر نیم ماتSemi Matt Acid Curing LacquerDN 130.50
7نیم پلی استر تمام ماتMatt Acid Curing LacquerDN 130.10
8نیم پلی استر سوپر براق Anti UVSuper Glossy Acid Curing LacquerDN 135.00
9نیم پلی استر سوپر مات Anti UVSuper Matt Acid Curing LacquerDN 135.25
10نیم پلی استر سفید براقGlossy Acid Curing White TopcoatBN 130.00.1000
11نیم پلی استر سفید ماتMatt Acid Curing White TopcoatBN 130.10.1000
12نیم پلی استر مشکی براقGlossy Acid Curing Black TopcoatBN 130.00.1000
13نیم پلی استر مشکی ماتMatt Acid Curing Black TopcoatBN 130.00.2000
14نیم پلی استر فام سفارشیAcid Curing Topcoat (Custom)BN 130.00.RAL
15بتونه سفید سلولزیCellulosic White PrimerBN 110.33.1000
16بتونه مشکی سلولزیCellulosic Black PrimerBN 110.33.2000
17بتونه طوسی سلولزیCellulosic Gray PrimerBN 110.33.9006
18بتونه  قرمز اخرایی  سلولزیCellulosic Red PrimerBN 110.33.3032
19بتونه زرد گل ماش  وسلولزیCellulosic Yellow PrimerBN 110.33.1028
20سفید براق سلولزیGlossy Cellulosic White PaintBN 140.00.1000
21سفید مات سلولزیMatt Cellulosic White PaintBN 140.25.1000
22مشکی براق سلولزیGlossy Cellulosic Black PaintBN 140.00.2000
23مشکی مات سلولزیMatt Cellulosic Black PaintBN 140.10.2000
24زرد گل ماش براق سلولزیGlossy Cellulosic Yellow PaintBN 140.00.1028
25قرمز اخرایی براق سلولزیGlossy Cellulosic Red PaintBN 140.00.3032
26پوشش سلولزی فام سفارشیGlossy Cellulosic Paint (Custom)BN 140.00.RAL
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1سیلر پلی اورتانPolyurethane Sanding SealerDP 400.33
2سیلر پلی اورتان اکرلیکAcrylic PU Sanding SealerDA 405.33
3پرایمر سفید پلی اورتانPolyurethane White PrimerBP 410.33.1000
4پرایمر مشکی پلی اورتانPolyurethane Black PrimerBP 410.33.2000
5کیلر براق پلی اورتانPolyurethane Glossy VarnishDP 420.00
6کیلر سوپر براق پلی اورتانPolyurethane Super Glossy VarnishDP 425.00
7کیلر نیم مات ابریشمی پلی اورتانPolyurethane Silk Matt VarnishDP 420.45
8کیلر مات ابریشمی پلی اورتانPolyurethane Silk Matt VarnishDP 420.25
9کیلر تمام مات ابریشمی پلی  اورتانPolyurethane Super Matt VarnishDP 420.10
10کیلر پلی اورتان اکرلیک سوپر براقAcrylic PU Glossy VarnishDA 435.00
11کیلر پلی اورتان اکرلیک نیم ماتAcrylic PU Silk Matt VarnishDA 435.40
12کیلر پلی اورتان اکرلیک ماتAcrylic PU Silk Matt VarnishDA 435.25
13کیلر پلی اورتان  اکرلیک سوپر ماتAcrylic PU Super Matt VarnishDA 435.10
14سفید پلی اورتان اکرلیک سوپر براقAcrylic PU Glossy White PaintBA 480.00.1000
15سفید پلی اورتان اکرلیک نیم ماتAcrylic PU Silk Matt White PaintBA 480.50.1000
16سفید پلی اورتان اکرلیک ماتAcrylic PU Matt White PaintBA 480.25.1000
17سفید پلی اورتان اکرلیک تمام ماتAcrylic PU Super Matt White PaintBA 480.10.1000
18مشکی پلی اورتان اکرلیک براقAcrylic PU Glossy Black PaintBA 480.00.2000
19مشکی پلی اورتان اکرلیک ماتAcrylic PU Matt Black PaintBA 480.25.2000
20رنگ پوششی اکرلیک فام سفارشیAcrylic PU Paint (Custom)BA 485.xx.RAL
21هاردنر پوشش های پلی اورتان اکرلیکAcrylic PU HardenerHA 480.00
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1سیلر پلی اورتانPolyurethane Sanding SealerDP 500.33
2سیلر پلی اورتان اکریلیکDA 505.33
3کیلر سلف‌سیلر پلی اورتان اکریلیکAcrylic PU Sanding SealerDA 538.33.25
4کیلر پلی اورتان براقDP 520.00
5کیلر پلی اورتان تمام ماتDP 520.05
6کیلر پلی اورتان ماتDP 520.10
7کیلر پلی اورتان نیم ماتDP 520.25
8کیلر پلی اورتان نیم براقAcrylic PU Silk Matt VarnishDP 520.40
9کیلر پلی اورتان سوپر براقPolyurethane Special Glossy VarnishDP 525.00
10کیلر پلی اورتان اکریلیک براقAcrylic PU Glossy VarnishDA 535.00
11کیلر پلی اورتان تمام ماتDP 535.05
12کیلر پلی اورتان اکریلیک سوپر ماتAcrylic PU Super Matt VarnishDA 535.10
13کیلر پلی اورتان اکریلیک ماتAcrylic PU Silk Matt VarnishDA 535.25
14کیلر پلی اورتان اکریلیک نیم ماتAcrylic PU Silk Matt VarnishDA 535.40
15سفید پلی اورتان براقPU Special Glossy White PaintBP 540.00.1000
16مشکی پلی اورتان اکریلیک سوپر براقBP 540.00.2000
17سفید پلی اورتان تمام ماتBP 540.10.1000
18مشکی پلی اورتان تمام ماتBP 540.10.2000
19سفید پلی اورتان نیمه ماتBP 540.25.1000
20مشکی پلی اورتان نیمه مات مخصوصBP 540.25.2000
21سفید پلی اورتان نیمه براقBP 540.50.1000
22مشکی پلی اورتان نیمه براقBP 540.50.2000
23سفید پلی اورتان اکریلیک براقAcrylic PU Glossy White PaintBA 580.00.1000
24مشکی پلی اورتان اکریلیک براقAcrylic PU Glossy Black PaintBA 580.00.2000
25سفید پلی اورتان اکریلیک تمام ماتAcrylic PU Super Matt White PaintBA 580.10.1000
26مشکی پلی اورتان اکریلیک تمام ماتAcrylic PU Super Matt Black PaintBA 580.10.2000
27سفید پلی اورتان اکریلیک ماتAcrylic PU Matt White PaintBA 580.25.1000
28مشکی پلی اورتان اکریلیک ماتAcrylic PU Matt Black PaintBA 580.25.2000
29سفید پلی اورتان اکریلیک نیم ماتAcrylic PU Silk Matt White PaintBA 580.50.1000
30مشکی پلی اورتان اکریلیک نیمه ماتAcrylic PU Silk Matt Black PaintBA 580.50.2000
31پرایمر سفید پلی اورتانPolyurethane White PrimerBP 510.33.1000
32پرایمر مشکی پلی اورتانPolyurethane Black PrimerBP 510.33.2000
33پرایمر سفید پلی اورتان مخصوصPolyurethane Special White PrimerBA 511.33.1000
34پرایمر مشکی پلی اورتان مخصوصPolyurethane Special Black PrimerBA 511.33.2000
35پرایمر سفید پلی اورتان کوانتومBA 512.33.1000
36پرایمر سفید کوییک پرایمBA 514.33.1000
37پرایمر مشکی کوییک پرایمBA 514.33.2000
38پرایمر سفید پلی اورتان کروکودیلBP 515.33.1000
39پرایمر سفید پلی اورتانBP 516.33.1000

پوشش های صنعتی

Industrial Coating

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY PRIMERIE 82111
2پرایمر اپوکسی پلی آمید اکسید قرمزPOLYAMIDE EPOXY RED OXIDE PRIMERIE 82112
3پرایمر اپوکسی پلی آمید سرب قرمزPOLYAMIDE EPOXY RED LEAD PRIMERIE 82113
4پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک کروماتPOLYAMIDE EPOXY ZINC CHROMATE PRIMERIE 82114
5پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک فسفاتPOLYAMIDE ZINC PHOSPHATE EPOXY PRIMERIE 82115
6پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک ریچPOLYAMIDE EPOXY ZINC RICH PRIMERIE 82116
7پرایمر اپوکسی پلی آمین بدون حلالPOLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE PRIMERIE 81117
8پرایمر اپوکسی پلی آمین فنولیکPOLYAMINE EPOXY PHENOLIC PRIMERIE 81118
9پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY COAL TAR PRIMERIE 82119
10پرایمر اپوکسی پلی آمید تولرانتPOLYAMIDE EPOXY SURFACE TOLERANT PRIMERIE 821110
11سیلر اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY SEALERIE 820111
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1میانی اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY INTERMEDIATE COATINGIEIE 82121
2مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی-(MIO)POLYAMIDE EPOXY MIO INTERMEDIATE COATINGIE 82122
3میانی اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا-(HB)POLYAMIDE EPOXY HB INTERMEDIATE COATINGIE 82123
4مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی ضخامت بالا (MIO. HB)POLYAMIDE EPOXY MIO.HB INTERMEDIATE COATINGIE 82124
5میانی پلی آمین کفپوشPOLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY FLOORINGIE 81125
6مياني اپوكسي پلی آمین گروتPOLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY GROUTIE 81126
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1رویه اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY TOP COATIE 82131
2رویه اپوکسی پلی آمید فلورسنتPOLYAMIDE FLUORESCENT EPOXY TOP COATIE 82132
3رویه اپوکسی گلس فلیک فنولیکGLASS FLAKE PHENOLIC EPOXY COATINGIE 82133
4رویه اپوکسی گلس فلیک پرجامدHIGH SOLID GLASS FLAKE EPOXY COATINGIE 82134
5رویه اپوکسی پلی آمید آلومنیومPOLYAMIDE EPOXY TOP COAT (ALUMINUM)IE 82135
6رویه کولتار اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY COAL TAR TOP COATIE 82136
7رویه اپوکسی پلی آمین کفپوشPOLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORINGIE 82137
8رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش خود همتراز شوندهPOLYAMINE SELF LEVELING EPOXY FLOORINGIE 82137
9رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش با قابلیت خشک شدن درون آبPOLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORING (IN WATER)IE 82139
10رویه اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا-(HB)POLYAMIDE EPOXY HB TOP COATIE 821310
11رویه اپوکسی پلی آمین بدون حلال بهداشتی مخازن آب آشامیدنیPOLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE TOP COATIE 811311
12رویه اپوکسی پلی آمین فنولیک اصلاح شدهPOLYAMINE MODIFIED EPOXY PHENOLIC TOP COATIE 811312
13رویه اپوکسی پلی آمین نوولاکPOLYAMINE EPOXY NOVOLAC TOP COATIE 811313
14رویه اپوکسی پلی آمین آلومنیومPOLYAMINE EPOXY ALUMINUM TOP COATIE 811314
15کیلر اپوکسی پلی آمینPOLYAMINE EPOXY CLEAR TOP COATIE 810315
16کیلر اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY CLEAR TOP COATIE 820316
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر اپوکسی استرEPOXY ESTER PRIMERIE 83111
2میانی اپوکسی استرEPOXY ESTER INTERMEDIATE COATINGIE 83122
3رویه اپوکسی استرEPOXY ESTER TOP COATIE 83133
4رویه اپوکسی استر آلومنیومEPOXY ESTER ALUMINUM TOP COATIE 83134
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر ضد خوردگی پلی اورتانPOLYURETHANE ANTY-CROSSIVE PRIMERIP 1111
2رویه پلی اورتان آلومنیومPOLYURETHANE ALUMINUM TOP COATIP 1132
3رویه پلی اورتان کفپوشPOLYURETHANE FLOOR TOP COATIP 1133
4رویه پلی اورتان ضخامت بالاPOLYURETHANE HIGH BUILD TOP COATIP 1134
5کیلر پلی اورتانPOLYURETHANE CLEARIP 1035
6رویه پلی اورتان اکرلیکPOLYURETHANE ACRYLIC TOPCOATIP 1131
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1رنگ مقاوم حرارت (250 درجه سانتیگراد)ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATINGIH 5131
2رنگ مقاوم حرارت (400 درجه سانتیگراد)ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATINGIH 5132
3رنگ مقاوم حرارت (600 درجه سانتیگراد)SILICONE HIGH TEMPRETURE COATINGIH 5133
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1واش پرایمرVINYL ETCHING (WASH) PRIMERIV 4111
2پرایمر وینیلیVINYL PRIMERIV 4112
3پرایمر زینک فسفات وینیل استرZINC PHOSPHATE VINYL PRIMERIV 4113
4پرایمر زینک کرومات وینیل استرZINC CHROMATE VINYL PRIMERIV 4114
5میانی وینیل استرVINYL INTERMEDIATE COATINGIV 4125
6وینیل استر رویهVINYL ESTER TOP COATIV 4136
7وینیل استر گلس فلیکVINYL ESTER GLASS FLAKE COATINGIV 4137
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پوشش اکریلیک سریع خشک رویهACRYLIC FAST DRYING TOP COATIT 2131
2رنگ اکریلیک ترافیکی تک جزئی سردACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (1 PACK)IT 2132
3رنگ اکریلیک ترافیکی دو جزئی سردACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (2 PACK)IT 2133
4رنگ اکریلیک ترافیکی سه جزئی سردACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (3 PACK)IT 2134
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر آلکیدی (ضد زنگ )ALKYD IRON OXIDE PRIMERIA 3111
2پرایمر آلکید اورتانALKYD URETHANE IRON OXIDE PRIMERIA 3112
3پرایمر آلکید زینک اکسایدALKYD ZINC OXIDE PRIMERIA 3113
4پرایمر آلکید سرنجALKYD RED LEAD PRIMERIA 3114
5پرایمر آلکید زینک کروماتALKYD ZINC CHROMATE PRIMERIA 3115
6پرایمر آلکید زینک فسفاتALKYD ZINC PHOSPHATE PRIMERIA 3116
7پرایمر آلکیدیALKYD PRIMERIA 3117
8پرایمر آلکیدی سریع خشکFAST DRYING ALKYD PRIMERIA 3117
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پوشش رویه آلکیدیALKYD TOP COATIA 3131
2پوشش رویه آلکیدی آلومنیومALKYD ALUMINIUM TOP COATIA 3132
3پوشش رویه آلکیدی کوره ایALKYD BAKING ENAMELIA 3133
4پوشش رویه آلکید اورتانALKYD URETHANE TOP COATIA 3134
5پوشش رویه آلکید فنولیکALKYD PHENOLIC TOPCOATIA 3135
6پوشش رویه آلکیدی سریع خشکFAST DRYING ALKYD TOP COATIA 3136
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچوCHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE PRIMERIC 7111
2میانی ضد خوردگی کلروکائوچوCHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATEIC 7122
3رویه ضد خوردگی کلروکائوچوCHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATEIC 7133
4رنگ استخری کلروکائوچوCHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATEIC 7124
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچوINORGANIC ZINC ETHYL SILICATE PRIMERIS 6111

پوشش های ساختمانی

Decorative Coatings

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1رنگ اکرلیک سطوح داخلی ساختمانAcrylic Paint Interior SurfacesDW 9131
2رنگ آكريليك فاساد مخصوص نمای خارجیAcrylic Fassade Paint Exterior SurfacesDW 9132
3رنگ آكريليك سیلیکون مخصوص نمای خارجیAcrylic Silicon Paint Exterior SurfacesDW 9133
4رنگ اکرلیک تكسچر نرم ( پوشش بافت دار)Acrylic Soft Textured PaintDW 9134
5رنگ اکرلیک تكسچر زبر ( پوشش بافت دار)Acrylic Hard Textured PaintDW 9135
6پوشرنگ تمام پلاستیک مات استانداردStandard Plastic MattDW 9136
7پوشرنگ نیم پلاستیک مات استانداردStandard Plastic MattDW 9137
8پرایمر آكريليك آب پایه همه کارهAcrylic Waterbase Multi PrimerDW 9118
9بتونه آكريليك آب پایهAcrylic Waterbase PrimerDW 9119
10سیلر استارتر آب پایهWaterbase Starter SealerDW 90110
11رنگ مخصوص پشت بامRoof Special PaintDW 91311
12لاک آلکیدی (روغن جلا)Alkyd VarnishDS 30312
13پوشرنگ روغنی آلکیدیAlkyd oil paintDS 31313
14لاک پارکتParquet VarnishDS 30314
15لاک مخصوص سنگStone VarnishDS 30315

تینــــــرها

Thinner

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1تینر سلولزی فوری 10000 نرمال – اقتصادیCellulosic Economic Thinner 10000TNE 10000
2تینر سلولزی فوری 10000 ممتازCellulosic Thinner 10000TN 10000
3تینر سلولزی فوری 12000 نرمال – اقتصادیCellulosic Economic Thinner 12000TNE 12000
4تینر سلولزی فوری 12000 ممتازCellulosic Thinner 12000TN 12000
5تینر سلولزی فوری 15000 نرمال – اقتصادیCellulosic Economic Thinner 15000TNE 15000
6تینر سلولزی فوری 15000 ممتازCellulosic Thinner 15000TN 15000
7تینر سلولزی فوری 20000 لوساید ممتازCellulosic Thinner 20000TN 20000
8تینر سلولزی فوری 30000 لوساید ممتازCellulosic Thinner 30000TN 30000
9تینر سلولزی فوری 60000 بدون الکل سوپر فاینCellulosic Alkohol Free Thinner 60000TN 60000
10تینر شاپان ممتازPatina Paint ThinnerTS 900
11تینر پلی استرPolyester ThinnerTS 925
12تینر پلی اورتان جنرال دیوکسPolyurethane General ThinnerTP 500
13تینر پلی اورتان جنرال اکوPolyurethane Echo ThinnerTP 550
14تینر پلی اورتان اکریلیکPolyurethane Acrylic ThinnerTA 500
15تینر پلی اورتانPolyurethane ThinnerTP 400
16تینر اپوکسیEpoxy ThinnerTE 800
17تینر کوره ایBaking Paint ThinnerTI 200
18تینر زینک اتیل سیلیکاتZinc Ethyl Silicate ThinnerTI 350
19تینر زینکاZinca ThinnerTI 400
20تینر مخصوص رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاستTraffic ThinnerTI 600
21تینر رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچوChlorinated Rubber ThinnerTI 550
22تینر پوشش های ضد حریق پایه حلالیHeat Resistant Coating ThinnerTI 700
23تینر واش پرایمرWash Primer ThinnerTI 850
24تینر مخصوص پوشش های جدولیAlkyd ThinnerTI 750
25تینر شست و شوWash ThinnerTS 975
26تینر روغنی ممتازOily Alkyd ThinnerTO 2000

رزین ها

Resin

افزودنی ها

Additive

جوهر ها

Stain

همرنگی

Mica colourant

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1همرنگی حلال پایهSolvent based StainsMC 3xx

خمیر پیگمنت

Pigment Paste

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1خمیر پیگمنتPigment PastePG 8xxx

پتینه

Patina

ROWPersian Product NameProduct NameCode
1پتینهPatinaSP 1xx
اسکرول به بالا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیلتر محصولات

پوشش های آلکیدی
پوشش های آلکیدی
رنگ های اپوکسی
رنگ های اپوکسی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.