لیست کلی محصولات

پوشش های مخصوص چوب

Wood Coating

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر سلولزیک Cellulosic Sanding Sealer DN 100.33
2 کیلر سلف سیلر سلولزی Cellulosic Self Sealer Clear DN 104.33.25
3 کیلر براق سلولزی Glossy Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.00
4 کیلر مات سلولزی Matt Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.10
5 نیم پلی استر براق Glossy Acid Curing Lacquer DN 130.00
6 نیم پلی استر نیم مات Semi Matt Acid Curing Lacquer DN 130.50
7 نیم پلی استر تمام مات Matt Acid Curing Lacquer DN 130.10
8 نیم پلی استر سوپر براق Anti UV Super Glossy Acid Curing Lacquer DN 135.00
9 نیم پلی استر سوپر مات Anti UV Super Matt Acid Curing Lacquer DN 135.25
10 نیم پلی استر سفید براق Glossy Acid Curing White Topcoat BN 130.00.1000
11 نیم پلی استر سفید مات Matt Acid Curing White Topcoat BN 130.10.1000
12 نیم پلی استر مشکی براق Glossy Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.1000
13 نیم پلی استر مشکی مات Matt Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.2000
14 نیم پلی استر فام سفارشی Acid Curing Topcoat (Custom) BN 130.00.RAL
15 بتونه سفید سلولزی Cellulosic White Primer BN 110.33.1000
16 بتونه مشکی سلولزی Cellulosic Black Primer BN 110.33.2000
17 بتونه طوسی سلولزی Cellulosic Gray Primer BN 110.33.9006
18 بتونه  قرمز اخرایی  سلولزی Cellulosic Red Primer BN 110.33.3032
19 بتونه زرد گل ماش  وسلولزی Cellulosic Yellow Primer BN 110.33.1028
20 سفید براق سلولزی Glossy Cellulosic White Paint BN 140.00.1000
21 سفید مات سلولزی Matt Cellulosic White Paint BN 140.25.1000
22 مشکی براق سلولزی Glossy Cellulosic Black Paint BN 140.00.2000
23 مشکی مات سلولزی Matt Cellulosic Black Paint BN 140.10.2000
24 زرد گل ماش براق سلولزی Glossy Cellulosic Yellow Paint BN 140.00.1028
25 قرمز اخرایی براق سلولزی Glossy Cellulosic Red Paint BN 140.00.3032
26 پوشش سلولزی فام سفارشی Glossy Cellulosic Paint (Custom) BN 140.00.RAL
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر پلی اورتان Polyurethane Sanding Sealer DP 400.33
2 سیلر پلی اورتان اکرلیک Acrylic PU Sanding Sealer DA 405.33
3 پرایمر سفید پلی اورتان Polyurethane White Primer BP 410.33.1000
4 پرایمر مشکی پلی اورتان Polyurethane Black Primer BP 410.33.2000
5 کیلر براق پلی اورتان Polyurethane Glossy Varnish DP 420.00
6 کیلر سوپر براق پلی اورتان Polyurethane Super Glossy Varnish DP 425.00
7 کیلر نیم مات ابریشمی پلی اورتان Polyurethane Silk Matt Varnish DP 420.45
8 کیلر مات ابریشمی پلی اورتان Polyurethane Silk Matt Varnish DP 420.25
9 کیلر تمام مات ابریشمی پلی  اورتان Polyurethane Super Matt Varnish DP 420.10
10 کیلر پلی اورتان اکرلیک سوپر براق Acrylic PU Glossy Varnish DA 435.00
11 کیلر پلی اورتان اکرلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 435.40
12 کیلر پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 435.25
13 کیلر پلی اورتان  اکرلیک سوپر مات Acrylic PU Super Matt Varnish DA 435.10
14 سفید پلی اورتان اکرلیک سوپر براق Acrylic PU Glossy White Paint BA 480.00.1000
15 سفید پلی اورتان اکرلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt White Paint BA 480.50.1000
16 سفید پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Matt White Paint BA 480.25.1000
17 سفید پلی اورتان اکرلیک تمام مات Acrylic PU Super Matt White Paint BA 480.10.1000
18 مشکی پلی اورتان اکرلیک براق Acrylic PU Glossy Black Paint BA 480.00.2000
19 مشکی پلی اورتان اکرلیک مات Acrylic PU Matt Black Paint BA 480.25.2000
20 رنگ پوششی اکرلیک فام سفارشی Acrylic PU Paint (Custom) BA 485.xx.RAL
21 هاردنر پوشش های پلی اورتان اکرلیک Acrylic PU Hardener HA 480.00
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر پلی اورتان Polyurethane Sanding Sealer DP 500.33
2 سیلر پلی اورتان اکریلیک DA 505.33
3 کیلر سلف‌سیلر پلی اورتان اکریلیک Acrylic PU Sanding Sealer DA 538.33.25
4 کیلر پلی اورتان براق DP 520.00
5 کیلر پلی اورتان تمام مات DP 520.05
6 کیلر پلی اورتان مات DP 520.10
7 کیلر پلی اورتان نیم مات DP 520.25
8 کیلر پلی اورتان نیم براق Acrylic PU Silk Matt Varnish DP 520.40
9 کیلر پلی اورتان سوپر براق Polyurethane Special Glossy Varnish DP 525.00
10 کیلر پلی اورتان اکریلیک براق Acrylic PU Glossy Varnish DA 535.00
11 کیلر پلی اورتان تمام مات DP 535.05
12 کیلر پلی اورتان اکریلیک سوپر مات Acrylic PU Super Matt Varnish DA 535.10
13 کیلر پلی اورتان اکریلیک مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 535.25
14 کیلر پلی اورتان اکریلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt Varnish DA 535.40
15 سفید پلی اورتان براق PU Special Glossy White Paint BP 540.00.1000
16 مشکی پلی اورتان اکریلیک سوپر براق BP 540.00.2000
17 سفید پلی اورتان تمام مات BP 540.10.1000
18 مشکی پلی اورتان تمام مات BP 540.10.2000
19 سفید پلی اورتان نیمه مات BP 540.25.1000
20 مشکی پلی اورتان نیمه مات مخصوص BP 540.25.2000
21 سفید پلی اورتان نیمه براق BP 540.50.1000
22 مشکی پلی اورتان نیمه براق BP 540.50.2000
23 سفید پلی اورتان اکریلیک براق Acrylic PU Glossy White Paint BA 580.00.1000
24 مشکی پلی اورتان اکریلیک براق Acrylic PU Glossy Black Paint BA 580.00.2000
25 سفید پلی اورتان اکریلیک تمام مات Acrylic PU Super Matt White Paint BA 580.10.1000
26 مشکی پلی اورتان اکریلیک تمام مات Acrylic PU Super Matt Black Paint BA 580.10.2000
27 سفید پلی اورتان اکریلیک مات Acrylic PU Matt White Paint BA 580.25.1000
28 مشکی پلی اورتان اکریلیک مات Acrylic PU Matt Black Paint BA 580.25.2000
29 سفید پلی اورتان اکریلیک نیم مات Acrylic PU Silk Matt White Paint BA 580.50.1000
30 مشکی پلی اورتان اکریلیک نیمه مات Acrylic PU Silk Matt Black Paint BA 580.50.2000
31 پرایمر سفید پلی اورتان Polyurethane White Primer BP 510.33.1000
32 پرایمر مشکی پلی اورتان Polyurethane Black Primer BP 510.33.2000
33 پرایمر سفید پلی اورتان مخصوص Polyurethane Special White Primer BA 511.33.1000
34 پرایمر مشکی پلی اورتان مخصوص Polyurethane Special Black Primer BA 511.33.2000
35 پرایمر سفید پلی اورتان کوانتوم BA 512.33.1000
36 پرایمر سفید کوییک پرایم BA 514.33.1000
37 پرایمر مشکی کوییک پرایم BA 514.33.2000
38 پرایمر سفید پلی اورتان کروکودیل BP 515.33.1000
39 پرایمر سفید پلی اورتان BP 516.33.1000

پوشش های صنعتی

Industrial Coating

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY PRIMER IE 82111
2 پرایمر اپوکسی پلی آمید اکسید قرمز POLYAMIDE EPOXY RED OXIDE PRIMER IE 82112
3 پرایمر اپوکسی پلی آمید سرب قرمز POLYAMIDE EPOXY RED LEAD PRIMER IE 82113
4 پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات POLYAMIDE EPOXY ZINC CHROMATE PRIMER IE 82114
5 پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک فسفات POLYAMIDE ZINC PHOSPHATE EPOXY PRIMER IE 82115
6 پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک ریچ POLYAMIDE EPOXY ZINC RICH PRIMER IE 82116
7 پرایمر اپوکسی پلی آمین بدون حلال POLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE PRIMER IE 81117
8 پرایمر اپوکسی پلی آمین فنولیک POLYAMINE EPOXY PHENOLIC PRIMER IE 81118
9 پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY COAL TAR PRIMER IE 82119
10 پرایمر اپوکسی پلی آمید تولرانت POLYAMIDE EPOXY SURFACE TOLERANT PRIMER IE 821110
11 سیلر اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY SEALER IE 820111
ROWPersian Product NameProduct NameCode
1میانی اپوکسی پلی آمیدPOLYAMIDE EPOXY INTERMEDIATE COATINGIEIE 82121
2مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی-(MIO)POLYAMIDE EPOXY MIO INTERMEDIATE COATINGIE 82122
3میانی اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا-(HB)POLYAMIDE EPOXY HB INTERMEDIATE COATINGIE 82123
4مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی ضخامت بالا (MIO. HB)POLYAMIDE EPOXY MIO.HB INTERMEDIATE COATINGIE 82124
5میانی پلی آمین کفپوشPOLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY FLOORINGIE 81125
6مياني اپوكسي پلی آمین گروتPOLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY GROUTIE 81126
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 رویه اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY TOP COAT IE 82131
2 رویه اپوکسی پلی آمید فلورسنت POLYAMIDE FLUORESCENT EPOXY TOP COAT IE 82132
3 رویه اپوکسی گلس فلیک فنولیک GLASS FLAKE PHENOLIC EPOXY COATING IE 82133
4 رویه اپوکسی گلس فلیک پرجامد HIGH SOLID GLASS FLAKE EPOXY COATING IE 82134
5 رویه اپوکسی پلی آمید آلومنیوم POLYAMIDE EPOXY TOP COAT (ALUMINUM) IE 82135
6 رویه کولتار اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY COAL TAR TOP COAT IE 82136
7 رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش POLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORING IE 82137
8 رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش خود همتراز شونده POLYAMINE SELF LEVELING EPOXY FLOORING IE 82137
9 رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش با قابلیت خشک شدن درون آب POLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORING (IN WATER) IE 82139
10 رویه اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا-(HB) POLYAMIDE EPOXY HB TOP COAT IE 821310
11 رویه اپوکسی پلی آمین بدون حلال بهداشتی مخازن آب آشامیدنی POLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE TOP COAT IE 811311
12 رویه اپوکسی پلی آمین فنولیک اصلاح شده POLYAMINE MODIFIED EPOXY PHENOLIC TOP COAT IE 811312
13 رویه اپوکسی پلی آمین نوولاک POLYAMINE EPOXY NOVOLAC TOP COAT IE 811313
14 رویه اپوکسی پلی آمین آلومنیوم POLYAMINE EPOXY ALUMINUM TOP COAT IE 811314
15 کیلر اپوکسی پلی آمین POLYAMINE EPOXY CLEAR TOP COAT IE 810315
16 کیلر اپوکسی پلی آمید POLYAMIDE EPOXY CLEAR TOP COAT IE 820316
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر اپوکسی استر EPOXY ESTER PRIMER IE 83111
2 میانی اپوکسی استر EPOXY ESTER INTERMEDIATE COATING IE 83122
3 رویه اپوکسی استر EPOXY ESTER TOP COAT IE 83133
4 رویه اپوکسی استر آلومنیوم EPOXY ESTER ALUMINUM TOP COAT IE 83134
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر ضد خوردگی پلی اورتان POLYURETHANE ANTY-CROSSIVE PRIMER IP 1111
2 رویه پلی اورتان آلومنیوم POLYURETHANE ALUMINUM TOP COAT IP 1132
3 رویه پلی اورتان کفپوش POLYURETHANE FLOOR TOP COAT IP 1133
4 رویه پلی اورتان ضخامت بالا POLYURETHANE HIGH BUILD TOP COAT IP 1134
5 کیلر پلی اورتان POLYURETHANE CLEAR IP 1035
6 رویه پلی اورتان اکرلیک POLYURETHANE ACRYLIC TOPCOAT IP 1131
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 رنگ مقاوم حرارت (250 درجه سانتیگراد) ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING IH 5131
2 رنگ مقاوم حرارت (400 درجه سانتیگراد) ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING IH 5132
3 رنگ مقاوم حرارت (600 درجه سانتیگراد) SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING IH 5133
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 واش پرایمر VINYL ETCHING (WASH) PRIMER IV 4111
2 پرایمر وینیلی VINYL PRIMER IV 4112
3 پرایمر زینک فسفات وینیل استر ZINC PHOSPHATE VINYL PRIMER IV 4113
4 پرایمر زینک کرومات وینیل استر ZINC CHROMATE VINYL PRIMER IV 4114
5 میانی وینیل استر VINYL INTERMEDIATE COATING IV 4125
6 وینیل استر رویه VINYL ESTER TOP COAT IV 4136
7 وینیل استر گلس فلیک VINYL ESTER GLASS FLAKE COATING IV 4137
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پوشش اکریلیک سریع خشک رویه ACRYLIC FAST DRYING TOP COAT IT 2131
2 رنگ اکریلیک ترافیکی تک جزئی سرد ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (1 PACK) IT 2132
3 رنگ اکریلیک ترافیکی دو جزئی سرد ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (2 PACK) IT 2133
4 رنگ اکریلیک ترافیکی سه جزئی سرد ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (3 PACK) IT 2134
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر آلکیدی (ضد زنگ ) ALKYD IRON OXIDE PRIMER IA 3111
2 پرایمر آلکید اورتان ALKYD URETHANE IRON OXIDE PRIMER IA 3112
3 پرایمر آلکید زینک اکساید ALKYD ZINC OXIDE PRIMER IA 3113
4 پرایمر آلکید سرنج ALKYD RED LEAD PRIMER IA 3114
5 پرایمر آلکید زینک کرومات ALKYD ZINC CHROMATE PRIMER IA 3115
6 پرایمر آلکید زینک فسفات ALKYD ZINC PHOSPHATE PRIMER IA 3116
7 پرایمر آلکیدی ALKYD PRIMER IA 3117
8 پرایمر آلکیدی سریع خشک FAST DRYING ALKYD PRIMER IA 3117
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پوشش رویه آلکیدی ALKYD TOP COAT IA 3131
2 پوشش رویه آلکیدی آلومنیوم ALKYD ALUMINIUM TOP COAT IA 3132
3 پوشش رویه آلکیدی کوره ای ALKYD BAKING ENAMEL IA 3133
4 پوشش رویه آلکید اورتان ALKYD URETHANE TOP COAT IA 3134
5 پوشش رویه آلکید فنولیک ALKYD PHENOLIC TOPCOAT IA 3135
6 پوشش رویه آلکیدی سریع خشک FAST DRYING ALKYD TOP COAT IA 3136
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچو CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE PRIMER IC 7111
2 میانی ضد خوردگی کلروکائوچو CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE IC 7122
3 رویه ضد خوردگی کلروکائوچو CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE IC 7133
4 رنگ استخری کلروکائوچو CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE IC 7124
ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچو INORGANIC ZINC ETHYL SILICATE PRIMER IS 6111

پوشش های ساختمانی

Decorative Coatings

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 رنگ اکرلیک سطوح داخلی ساختمان Acrylic Paint Interior Surfaces DW 9131
2 رنگ آكريليك فاساد مخصوص نمای خارجی Acrylic Fassade Paint Exterior Surfaces DW 9132
3 رنگ آكريليك سیلیکون مخصوص نمای خارجی Acrylic Silicon Paint Exterior Surfaces DW 9133
4 رنگ اکرلیک تكسچر نرم ( پوشش بافت دار) Acrylic Soft Textured Paint DW 9134
5 رنگ اکرلیک تكسچر زبر ( پوشش بافت دار) Acrylic Hard Textured Paint DW 9135
6 پوشرنگ تمام پلاستیک مات استاندارد Standard Plastic Matt DW 9136
7 پوشرنگ نیم پلاستیک مات استاندارد Standard Plastic Matt DW 9137
8 پرایمر آكريليك آب پایه همه کاره Acrylic Waterbase Multi Primer DW 9118
9 بتونه آكريليك آب پایه Acrylic Waterbase Primer DW 9119
10 سیلر استارتر آب پایه Waterbase Starter Sealer DW 90110
11 رنگ مخصوص پشت بام Roof Special Paint DW 91311
12 لاک آلکیدی (روغن جلا) Alkyd Varnish DS 30312
13 پوشرنگ روغنی آلکیدی Alkyd oil paint DS 31313
14 لاک پارکت Parquet Varnish DS 30314
15 لاک مخصوص سنگ Stone Varnish DS 30315

تینــــــرها

Thinner

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 تینر سلولزی فوری 10000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 10000 TNE 10000
2 تینر سلولزی فوری 10000 ممتاز Cellulosic Thinner 10000 TN 10000
3 تینر سلولزی فوری 12000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 12000 TNE 12000
4 تینر سلولزی فوری 12000 ممتاز Cellulosic Thinner 12000 TN 12000
5 تینر سلولزی فوری 15000 نرمال – اقتصادی Cellulosic Economic Thinner 15000 TNE 15000
6 تینر سلولزی فوری 15000 ممتاز Cellulosic Thinner 15000 TN 15000
7 تینر سلولزی فوری 20000 لوساید ممتاز Cellulosic Thinner 20000 TN 20000
8 تینر سلولزی فوری 30000 لوساید ممتاز Cellulosic Thinner 30000 TN 30000
9 تینر سلولزی فوری 60000 بدون الکل سوپر فاین Cellulosic Alkohol Free Thinner 60000 TN 60000
10 تینر شاپان ممتاز Patina Paint Thinner TS 900
11 تینر پلی استر Polyester Thinner TS 925
12 تینر پلی اورتان جنرال دیوکس Polyurethane General Thinner TP 500
13 تینر پلی اورتان جنرال اکو Polyurethane Echo Thinner TP 550
14 تینر پلی اورتان اکریلیک Polyurethane Acrylic Thinner TA 500
15 تینر پلی اورتان Polyurethane Thinner TP 400
16 تینر اپوکسی Epoxy Thinner TE 800
17 تینر کوره ای Baking Paint Thinner TI 200
18 تینر زینک اتیل سیلیکات Zinc Ethyl Silicate Thinner TI 350
19 تینر زینکا Zinca Thinner TI 400
20 تینر مخصوص رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست Traffic Thinner TI 600
21 تینر رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچو Chlorinated Rubber Thinner TI 550
22 تینر پوشش های ضد حریق پایه حلالی Heat Resistant Coating Thinner TI 700
23 تینر واش پرایمر Wash Primer Thinner TI 850
24 تینر مخصوص پوشش های جدولی Alkyd Thinner TI 750
25 تینر شست و شو Wash Thinner TS 975
26 تینر روغنی ممتاز Oily Alkyd Thinner TO 2000

رزین ها

Resin

افزودنی ها

Additive

جوهر ها

Stain

همرنگی

Mica colourant

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 همرنگی حلال پایه Solvent based Stains MC 3xx

خمیر پیگمنت

Pigment Paste

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 خمیر پیگمنت Pigment Paste PG 8xxx

پتینه

Patina

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 پتینه Patina SP 1xx
پیمایش به بالا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیلتر محصولات

پوشش های آلکیدی
پوشش های آلکیدی
رنگ های اپوکسی
رنگ های اپوکسی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.