لیست کلی محصولات

پوشش های مخصوص چوب

Wood Coating

ROW Persian Product Name Product Name Code
1 سیلر سلولزیک Cellulosic Sanding Sealer DN 100.33
2 کیلر سلف سیلر سلولزی Cellulosic Self Sealer Clear DN 104.33.25
3 کیلر براق سلولزی Glossy Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.00
4 کیلر مات سلولزی Matt Cellulosic Transparent Topcoat DN 120.10
5 نیم پلی استر براق Glossy Acid Curing Lacquer DN 130.00
6 نیم پلی استر نیم مات Semi Matt Acid Curing Lacquer DN 130.50
7 نیم پلی استر تمام مات Matt Acid Curing Lacquer DN 130.10
8 نیم پلی استر سوپر براق Anti UV Super Glossy Acid Curing Lacquer DN 135.00
9 نیم پلی استر سوپر مات Anti UV Super Matt Acid Curing Lacquer DN 135.10
10 نیم پلی استر سفید براق Glossy Acid Curing White Topcoat BN 130.00.1000
11 نیم پلی استر سفید مات Matt Acid Curing White Topcoat BN 130.10.1000
12 نیم پلی استر مشکی براق Glossy Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.1000
13 نیم پلی استر مشکی مات Matt Acid Curing Black Topcoat BN 130.00.2000
14 نیم پلی استر فام سفارشی Acid Curing Topcoat (Custom) BN 130.00.RAL
15 بتونه سفید سلولزی Cellulosic White Primer BN 110.33.1000
16 بتونه مشکی سلولزی Cellulosic Black Primer BN 110.33.2000
17 بتونه طوسی سلولزی Cellulosic Gray Primer BN 110.33.9006
18 بتونه  قرمز اخرایی  سلولزی Cellulosic Red Primer BN 110.33.3032
19 بتونه زرد گل ماش  وسلولزی Cellulosic Yellow Primer BN 110.33.1028
20 سفید براق سلولزی Glossy Cellulosic White Paint BN 140.00.1000
21 سفید مات سلولزی Matt Cellulosic White Paint BN 140.10.1000
22 مشکی براق سلولزی Glossy Cellulosic Black Paint BN 140.00.2000
23 مشکی مات سلولزی Matt Cellulosic Black Paint BN 140.10.2000
24 زرد گل ماش براق سلولزی Glossy Cellulosic Yellow Paint BN 140.00.1028
25 قرمز اخرایی براق سلولزی Glossy Cellulosic Red Paint BN 140.00.3032
26 پوشش سلولزی فام سفارشی Glossy Cellulosic Paint (Custom) BN 140.00.RAL

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

سیلر پلی اورتان

Polyurethane Sanding Sealer

DP 400.33

2

سیلر پلی اورتان اکرلیک

Acrylic PU Sanding Sealer

DA 405.33

3

پرایمر سفید پلی اورتان

Polyurethane White Primer

BP 410.33.1000

4

پرایمر مشکی پلی اورتان

Polyurethane Black Primer

BP 410.33.2000

5

کیلر براق پلی اورتان

Polyurethane Glossy Varnish

DP 420.00

6

کیلر سوپر براق پلی اورتان

Polyurethane Super Glossy Varnish

DP 425.00

7

کیلر نیم مات ابریشمی پلی اورتان

Polyurethane Silk Matt Varnish

DP 420.45

8

کیلر مات ابریشمی پلی اورتان

Polyurethane Silk Matt Varnish

DP 420.25

9

کیلر تمام مات ابریشمی پلی  اورتان

Polyurethane Super Matt Varnish

DP 420.10

10

کیلر پلی اورتان اکرلیک سوپر براق

Acrylic PU Glossy Varnish

DA 435.00

11

کیلر پلی اورتان اکرلیک نیم مات

Acrylic PU Silk Matt Varnish

DA 435.40

12

کیلر پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Silk Matt Varnish

DA 435.25

13

کیلر پلی اورتان  اکرلیک سوپر مات

Acrylic PU Super Matt Varnish

DA 435.10

14

سفید پلی اورتان اکرلیک سوپر براق

Acrylic PU Glossy White Paint

BA 480.00.1000

15

سفید پلی اورتان اکرلیک نیم مات

Acrylic PU Silk Matt White Paint

BA 480.50.1000

16

سفید پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Matt White Paint

BA 480.25.1000

17

سفید پلی اورتان اکرلیک تمام مات

Acrylic PU Super Matt White Paint

BA 480.10.1000

18

مشکی پلی اورتان اکرلیک براق

Acrylic PU Glossy Black Paint

BA 480.00.2000

19

مشکی پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Matt Black Paint

BA 480.25.2000

20

رنگ پوششی اکرلیک فام سفارشی

Acrylic PU Paint (Custom)

BA 485.xx.RAL

21

هاردنر پوشش های پلی اورتان اکرلیک

Acrylic PU Hardener

HA 480.00

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

سیلر پلی اورتان

Polyurethane Sanding Sealer

DP 500.33

2

سیلر پلی اورتان اکرلیک

Acrylic PU Sanding Sealer

DA 505.33

3

سلف سیلر پلی اورتان

Acrylic PU Self Sealer

DA 538.33.25

4

پرایمر سفید پلی اورتان

Polyurethane White Primer

BP 510.33.1000

5

پرایمر سفید پلی اورتان مخصوص

Polyurethane Special White Primer

BP 511.33.1000

6

پرایمر مشکی پلی اورتان

Polyurethane Black Primer

BP 510.33.2000

7

کیلر سوپر براق پلی اورتان مخصوص

Polyurethane Special Glossy Varnish

DP 525.00

8

کیلر پلی اورتان اکرلیک براق

Acrylic PU Glossy Varnish

DA 535.00

9

کیلر پلی اورتان اکرلیک نیم مات

Acrylic PU Silk Matt Varnish

DA 535.40

10

کیلر پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Silk Matt Varnish

DA 535.25

11

کیلر پلی اورتان اکرلیک سوپر مات

Acrylic PU Super Matt Varnish

DA 535.10

12

سفید پلی اورتان سوپر براق مخصوص

PU Special Glossy White Paint

BP 540.00.1000

13

سفید پلی اورتان اکرلیک سوپر براق

Acrylic PU Glossy White Paint

BA 580.00.1000

14

سفید پلی اورتان اکرلیک نیم مات

Acrylic PU Silk Matt White Paint

BA 580.50.1000

15

سفید پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Matt White Paint

BA 580.25.1000

16

سفید پلی اورتان اکرلیک تمام مات

Acrylic PU Super Matt White Paint

BA 580.10.1000

17

مشکی پلی اورتان سوپر براق مخصوص

PU Special Glossy Black Paint

BA 540.00.2000

18

مشکی پلی اورتان اکرلیک براق

Acrylic PU Glossy Black Paint

BA 580.00.2000

19

مشکی پلی اورتان اکرلیک مات

Acrylic PU Matt Black Paint

BA 580.25.2000

20

رنگ پوششی اکرلیک فام سفارشی

Acrylic PU Paint (Custom)

BA 585.xx.RAL

پوشش های صنعتی

Industrial Coating

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY PRIMER

IE 82111

2

پرایمر اپوکسی پلی آمید اکسید قرمز

POLYAMIDE EPOXY RED OXIDE PRIMER

IE 82112

3

پرایمر اپوکسی پلی آمید سرب قرمز

POLYAMIDE EPOXY RED LEAD PRIMER

IE 82113

4

پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات

POLYAMIDE EPOXY ZINC CHROMATE PRIMER

IE 82114

5

پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک فسفات

POLYAMIDE ZINC PHOSPHATE EPOXY PRIMER

IE 82115

6

پرایمر اپوکسی پلی آمید زینک ریچ

POLYAMIDE EPOXY ZINC RICH PRIMER

IE 82116

7

پرایمر اپوکسی پلی آمین بدون حلال

POLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE PRIMER

IE 81117

8

پرایمر اپوکسی پلی آمین فنولیک

POLYAMINE EPOXY PHENOLIC PRIMER

IE 81118

9

پرایمر کولتار اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY COAL TAR PRIMER

IE 82119

10

پرایمر اپوکسی پلی آمید تولرانت

POLYAMIDE EPOXY SURFACE TOLERANT PRIMER

IE 821110

11

سیلر اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY SEALER

IE 820111

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

میانی اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY INTERMEDIATE COATING

IE 82121

2

مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی (MIO)

POLYAMIDE EPOXY MIO INTERMEDIATE COATING

IE 82122

3

میانی اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا  (HB)

POLYAMIDE EPOXY HB INTERMEDIATE COATING

IE 82123

4

مياني اپوكسي اکسید آهن میکایی ضخامت بالا (MIO. HB)

POLYAMIDE EPOXY MIO.HB INTERMEDIATE COATING

IE 82124

5

مياني اپوكسي پلی آمین کفپوش

POLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY FLOORING

IE 81125

6

مياني اپوكسي پلی آمین گروت

POLYAMINE INTERMEDIATE EPOXY GROUT

IE 81026

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

رویه اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY TOP COAT

IE 82131

2

رویه اپوکسی پلی آمید فلورسنت

POLYAMIDE FLUORESCENT EPOXY TOP COAT

IE 82132

3

رویه اپوکسی گلس فلیک فنولیک

GLASS FLAKE PHENOLIC EPOXY COATING

IE 82133

4

رویه اپوکسی گلس فلیک پرجامد

HIGH SOLID GLASS FLAKE EPOXY COATING

IE 82134

5

رویه اپوکسی پلی آمید آلومنیوم

POLYAMIDE EPOXY TOP COAT (ALUMINUM)

IE 82135

6

رویه کولتار اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY COAL TAR TOP COAT

IE 82136

7

رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش

POLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORING

IE 82137

8

رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش خود همتراز شونده

POLYAMINE SELF LEVELING EPOXY FLOORING

IE 82137

9

رویه اپوکسی پلی آمین کفپوش با قابلیت خشک شدن درون آب

POLYAMINE TOP COAT EPOXY FLOORING (IN WATER)

IE 82139

10

رویه اپوکسی پلی آمید ضخامت بالا  (HB)

POLYAMIDE EPOXY HB TOP COAT

IE 821310

11

رویه اپوکسی پلی آمین بدون حلال بهداشتی مخازن آب آشامیدنی

POLYAMINE EPOXY SOLVENT FREE TOP COAT

IE 811311

12

رویه اپوکسی پلی آمین فنولیک اصلاح شده

POLYAMINE MODIFIED EPOXY PHENOLIC TOP COAT

IE 811312

13

رویه اپوکسی پلی آمین نوولاک

POLYAMINE EPOXY NOVOLAC TOP COAT

IE 811313

14

رویه اپوکسی پلی آمین آلومنیوم

POLYAMINE EPOXY ALUMINUM TOP COAT

IE 811314

15

کیلر اپوکسی پلی آمین

POLYAMINE EPOXY CLEAR TOP COAT

IE 810315

16

کیلر اپوکسی پلی آمید

POLYAMIDE EPOXY CLEAR TOP COAT

IE 820316

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر اپوکسی استر

EPOXY ESTER PRIMER

IE 83111

2

میانی اپوکسی استر

EPOXY ESTER INTERMEDIATE COATING

IE 83122

3

رویه اپوکسی استر

EPOXY ESTER TOP COAT

IE 83133

4

رویه اپوکسی استر آلومنیوم

EPOXY ESTER ALUMINUM TOP COAT

IE 83134

 

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر ضد خوردگی پلی اورتان

POLYURETHANE ANTY-CROSSIVE PRIMER

IP 1111

2

رویه پلی اورتان آلومنیوم

POLYURETHANE ALUMINUM TOP COAT

IP 1132

3

رویه پلی اورتان کفپوش

POLYURETHANE FLOOR TOP COAT

IP 1133

4

رویه پلی اورتان ضخامت بالا

POLYURETHANE HIGH BUILD TOP COAT

IP 1134

5

کیلر پلی اورتان

POLYURETHANE CLEAR

IP 1035

 

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

رنگ مقاوم حرارت (250 درجه سانتیگراد)

ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING

IH 5131

2

رنگ مقاوم حرارت (400 درجه سانتیگراد)

ACRYLIC SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING

IH 5132

3

رنگ مقاوم حرارت (600 درجه سانتیگراد)

SILICONE HIGH TEMPRETURE COATING

IH 5133

 

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

واش پرایمر

VINYL ETCHING (WASH) PRIMER

IV 4111

2

پرایمر وینیلی

VINYL PRIMER

IV 4112

3

پرایمر زینک فسفات وینیل استر

ZINC PHOSPHATE VINYL PRIMER

IV 4113

4

پرایمر زینک کرومات وینیل استر

ZINC CHROMATE VINYL PRIMER

IV 4114

5

میانی وینیل استر

VINYL INTERMEDIATE COATING

IV 4125

6

وینیل استر رویه

VINYL ESTER TOP COAT

IV 4136

7

وینیل استر گلس فلیک

VINYL ESTER GLASS FLAKE COATING

IV 4137

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پوشش اکریلیک سریع خشک رویه

ACRYLIC FAST DRYING TOP COAT

IT 2131

2

رنگ اکریلیک ترافیکی تک جزئی سرد

ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (1 PACK)

IT 2132

3

رنگ اکریلیک ترافیکی دو جزئی سرد

ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (2 PACK)

IT 2133

4

رنگ اکریلیک ترافیکی سه جزئی سرد

ACRYLIC COLD TRAFFIC MARKING PAINT (3 PACK)

IT 2134

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر آلکیدی (ضد زنگ )

ALKYD IRON OXIDE PRIMER

IA 3111

2

پرایمر آلکید اورتان

ALKYD URETHANE IRON OXIDE PRIMER

IA 3112

3

پرایمر آلکید زینک اکساید

ALKYD ZINC OXIDE PRIMER

IA 3113

4

پرایمر آلکید سرنج

ALKYD RED LEAD PRIMER

IA 3114

5

پرایمر آلکید زینک کرومات

ALKYD ZINC CHROMATE PRIMER

IA 3115

6

پرایمر آلکید زینک فسفات

ALKYD ZINC PHOSPHATE PRIMER

IA 3116

7

پرایمر آلکیدی

ALKYD PRIMER

IA 3117

8

پرایمر آلکیدی سریع خشک

FAST DRYING ALKYD PRIMER

IA 3117

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پوشش رویه آلکیدی

ALKYD TOP COAT

IA 3131

2

پوشش رویه آلکیدی آلومنیوم

ALKYD ALUMINIUM TOP COAT

IA 3132

3

پوشش رویه آلکیدی کوره ای

ALKYD BAKING ENAMEL

IA 3133

4

پوشش رویه آلکید اورتان

ALKYD URETHANE TOP COAT

IA 3134

5

پوشش رویه آلکید فنولیک

ALKYD PHENOLIC TOPCOAT

IA 3135

6

پوشش رویه آلکیدی سریع خشک

FAST DRYING ALKYD TOP COAT

IA 3136

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچو

CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE PRIMER

IC 7111

2

میانی ضد خوردگی کلروکائوچو

CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE

IC 7122

3

رویه ضد خوردگی کلروکائوچو

CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE

IC 7133

4

رنگ استخری کلروکائوچو

CHLORINATED RUBBER ANTI CORROSIVE INTERMEDIATE

IC 7124

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

پرایمر ضد خوردگی کلروکائوچو

INORGANIC ZINC ETHYL SILICATE PRIMER

IS 6111

 

پوشش های ساختمانی

Decorative Coatings

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

رنگ اکرلیک سطوح داخلی ساختمان

Acrylic Paint Interior Surfaces

DW 9131

2

رنگ آكريليك فاساد مخصوص نمای خارجی

Acrylic Fassade Paint Exterior Surfaces

DW 9132

3

رنگ آكريليك سیلیکون مخصوص نمای خارجی

Acrylic Silicon Paint Exterior Surfaces

DW 9133

4

رنگ اکرلیک تكسچر نرم ( پوشش بافت دار)

Acrylic Soft Textured Paint

DW 9134

5

رنگ اکرلیک تكسچر زبر ( پوشش بافت دار)

Acrylic Hard Textured Paint

DW 9135

6

پوشرنگ تمام پلاستیک مات استاندارد

Standard Plastic Matt

DW 9136

7

پوشرنگ نیم پلاستیک مات استاندارد

Standard Plastic Matt

DW 9137

8

پرایمر آكريليك آب پایه همه کاره

Acrylic Waterbase Multi Primer

DW 9118

9

بتونه آكريليك آب پایه

Acrylic Waterbase Primer

DW 9119

10

سیلر استارتر آب پایه

Waterbase Starter Sealer

DW 90110

11

رنگ مخصوص پشت بام

Roof Special Paint

DW 91311

12

لاک آلکیدی (روغن جلا)

Alkyd Varnish

DS 30312

13

پوشرنگ روغنی آلکیدی

Alkyd oil paint

DS 31313

14

لاک پارکت

Parquet Varnish

DS 30314

15

لاک مخصوص سنگ

Stone Varnish

DS 30315

تینرها

Thinner

ROW

Persian Product Name

Product Name

Code

1

تینر سلولزی فوری 10000 نرمال - اقتصادی

Cellulosic Economic Thinner 10000

TNE 10000

2

تینر سلولزی فوری 10000 ممتاز

Cellulosic Thinner 10000

TN 10000

3

تینر سلولزی فوری 12000 نرمال - اقتصادی

Cellulosic Economic Thinner 12000

TNE 12000

4

تینر سلولزی فوری 12000 ممتاز

Cellulosic Thinner 12000

TN 12000

5

تینر سلولزی فوری 15000 نرمال - اقتصادی

Cellulosic Economic Thinner 15000

TNE 15000

6

تینر سلولزی فوری 15000 ممتاز

Cellulosic Thinner 15000

TN 15000

7

تینر سلولزی فوری 20000 لوساید ممتاز

Cellulosic Thinner 20000

TN 20000

8

تینر سلولزی فوری 30000 لوساید ممتاز

Cellulosic Thinner 30000

TN 30000

9

تینر سلولزی فوری 60000 بدون الکل سوپر فاین

Cellulosic Alkohol Free Thinner 60000

TN 60000

10

تینر شاپان ممتاز

Patina Paint Thinner

TS 900

11

تینر پلی استر

Polyester Thinner

TS 925

12

تینر پلی اورتان جنرال دیوکس

Polyurethane General Thinner

TP 500

13

تینر پلی اورتان جنرال اکو

Polyurethane Echo Thinner

TP 550

14

تینر پلی اورتان اکریلیک

Polyurethane Acrylic Thinner

TA 500

15

تینر پلی اورتان

Polyurethane Thinner

TP 400

16

تینر اپوکسی

Epoxy Thinner

TE 800

17

تینر کوره ای

Baking Paint Thinner

TI 200

18

تینر زینک اتیل سیلیکات

Zinc Ethyl Silicate Thinner

TI 350

19

تینر زینکا

Zinca Thinner

TI 400

20

تینر مخصوص رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاست

Traffic Thinner

TI 600

21

تینر رنگ ترافیک آلکید کلرو کائوچو

Chlorinated Rubber Thinner

TI 550

22

تینر پوشش های ضد حریق پایه حلالی

Heat Resistant Coating Thinner

TI 700

23

تینر واش پرایمر

Wash Primer Thinner

TI 850

24

تینر مخصوص پوشش های جدولی

Alkyd Thinner

TI 750

25

تینر شست و شو

Wash Thinner

TS 975  

26

تینر روغنی ممتاز

Oily Alkyd Thinner

TO 2000

اسکرول به بالا
پوشش های آلکیدی
رنگ های اپوکسی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی