رویه اپوکسی گلس فلیک فنولیک

Product Code : IE 82133

اين محصول بر پايه رزين اپوکسی  ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﻣﺪﯾﻔﺎي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزار ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و هاردنر پلی آمين داراي ﭘﺮك ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي آب در آن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ. رنگ رویه اپوکسی گلس فلیک فنولیک دیوکس ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ و ﺿﺮﺑﻪ، آب درﯾﺎ، روﻏﻨﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﯿﻔﺎﺗﯿﮏ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ آن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. و از بهترين مواد اوليه بازار در شرکت دیاکوپارس طراحی شده است .

ویژگی های محصول :

  • مقاومت به آب شور و شیرین
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • درصد جامد بالا
  • چسبندگی زیاد
  • مقاومت بالا به خوردگی، حلال های شیمیایی ، اسیدها و بازها
  • مقاومت به عوامل فرسایش

موارد کاربرد :

 • مناسب برای استفاده در صنایع فلزی  درون آب (غوطه ور در آب)، سطوح داخلی مخزن (آب)، سطوح داخلی مخزن (سوخت)، سطوح داخلی مخزن (مواد شیمیایی)

 

پیمایش به بالا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیلتر محصولات

پوشش های آلکیدی
پوشش های آلکیدی
رنگ های اپوکسی
رنگ های اپوکسی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی
سایر محصولات صنعتی و محافظتی

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.