آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی برای اجرای رنگ و پوشش

آماده سازی سطوح فلزی قبل از اجرای سیستم پوششی عمدتاً به دو دلیل انجام می گیرد:
حذف آلودگی های سطحی (پوسته اکسید کارخانه ای یا میل اسکیل (mill scale)، زنگ، پوشش های قبلی، ماسه، نمک ها، مواد آلی، گریس، روغن و غیره)
به دست آوردن سطحی با زمینه و زبری مناسب برای چسبندگی بیشتر رنگ به سطح

آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی برای اجرای رنگ و پوشش ادامه مطلب